اولین کنگره سراسری الکترونیک سالیانه مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران [۱۳۹۳-۰۶-۰۵] [مطالب]