دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان [۱۳۹۳-۰۹-۲۳] [مطالب]
همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری [۱۳۹۳-۰۹-۲۳] [مطالب]
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
اولین کنفرانس ملی کشاورزی وتوسعه [۱۳۹۳-۰۹-۱۷] [مطالب]
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست [۱۳۹۳-۰۹-۱۷] [مطالب]
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی [۱۳۹۳-۰۹-۱۶] [مطالب]
کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی [۱۳۹۳-۰۹-۱۶] [مطالب]
همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری [۱۳۹۳-۰۹-۱۰] [مطالب]
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری [۱۳۹۳-۰۶-۰۶] [مطالب]