دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی [۱۳۹۳-۰۹-۲۴] [مطالب]