اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری [۱۳۹۳-۰۹-۲۶] [مطالب]
اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
همایش ملی شهرهوشمند [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی [۱۳۹۳-۰۹-۱۸] [مطالب]
اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری [۱۳۹۳-۰۹-۱۶] [مطالب]
اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران [۱۳۹۳-۰۹-۱۵] [مطالب]
ولین کنفرانس راهبرد ها و راهکارهای فناوری اطلاعات [۱۳۹۳-۰۹-۱۱] [مطالب]
همایش شهر هوشمند [۱۳۹۳-۰۹-۱۱] [مطالب]
ولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری [۱۳۹۳-۰۹-۱۰] [مطالب]
همایش ملی مجازی پژوهش های کاربردی در علوم پایه و مهندسی [۱۳۹۳-۰۹-۱۰] [مطالب]