دکتر محمود فتوحی فیروز آباد به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد [۱۳۹۳-۰۶-۱۹] [مطالب]